Контакт

Данни за контакт на Българския културен институт:

Адресът ни е:

Al. Ujazdowskie 33/35; 00-540 Warszawa